Οικισμος

Βουνόν

Υψόμετρο

680 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Βουνού (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Βουνού (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Βουνού (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Τεγέας (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Παλλαντίου (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Vuno 15 81 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1828 Βουνό 55 175 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Βουνό 50 217 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Vouno 55 269 Bory, Expedition, 92-93
1844 Βουνόν 375 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Βουνόν 72 436 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΚΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ

Η αναφορά αυτή των κατοίκων του χωρίου Βουνού της Μαντινείας προς την Βουλήν, κύριοι βουλευταί, […] αποβλέπει εις την αποξήρανσιν μιας λίμνης, της λίμνης Τάκα.
Η λίμνη αυτή η οποία επέχει της Τριπόλεως περί τα 5 χιλιόμετρα καταλαμβάνει έκτασιν 15 χ. στρεμ. περίπου ευφορώτατης γης,  η έκτασις αυτή ανήκει κατά το μεγαλύτερον μέρος εις τους κατοίκους των πέριξ της λίμνης χωρίων τα οποία ανέρχονται εις 10 και πλέον.
Οσάκις δε έχομεν πλημμύρας, πράγμα σύνηθες ατυχώς δια τον τόπον μας, τα ύδατα αυτά εξαπλούμενα καταλαμβάνουσι μέγα μέρος των συνερχόμενων ελευθέρων εκτάσεων των καλλιεργούμενων υπό των χωρικών, εις τρόπον ώστε να μη απομένει εις αυτούς παρά ελάχιστον έδαφος προς καλλιέργεια, και ούτω οι ατυχείς χωρικοί περιέρχονται εις λίαν δυσχερή θέση.
[… ] Διότι την πεδινήν Μαντινείαν δεν ζημιώνει μόνον η λίμνη Τάκα, αλλά εικοσαπλασίως περισσότερον την ζημιώνει και την θέτει εν κινδύνω ο χείμαρρος Γαρεάτης, ο οποίος προερχόμενος εκ του νοτίου μέρους της επαρχίας, διασκορπίζει τα ύδατά του κατερχόμενα, τα οποία δεν έχουσιν ακώλυτον διέξοδον, καθ’ όλη την πεδινήν Μαντινείαν,καλλύπτοντα μεγάλας καλλιεργουμένας εκτάσεις και κατά το θέρος ακόμη, οσάκις σημειώνονται μεγάλαι πλημμύραι […]

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 141, 6/1/1935