Οικισμος

Κανδήλα

Υψόμετρο

759 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Κανδήλας (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Κανδήλας (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Κανδήλας (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Ορχομενού (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Καφυών (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1460-1463 Kandila 28 Liakopoulos, Early Ottoman Peloponnese, 253-255
1583 Kandila 130 Balta, Population, 178-180
1700 Candilla 38 156 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1805-1806 Kandili 100 Leake, Travels in the Morea, v. 3 , 106
1815 Condyli 8 40 Pouqueville, Voyage, t. 5, 316
1828 Καντίλα 121 313 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Κανδύλα 110 476 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Kandila 100 486 Bory, Expedition, 92-93
1844 Κανδύλα 782 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Κανδύλα 156 848 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Η Κανδήλα αποτελείται από 100 σπίτια διασκορπισμένα πάνω στην ευρεία κοίτη του χειμάρρου και περιβάλλεται στενά από όλες τις πλευρές με υψηλά βραχώδη βουνά οι πλευρές των οποίων είναι καλυμμένες με συκιές και οι κορυφές τους αυτή τη στιγμή με χιόνι.

William Martin Leake, Travels in the Morea, v.3, London, John Murray, 1830, σ. 106.

Η ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΩΝ ΚΑΝΔΥΛΑΣ & ΚΑΚΟΥΡΙΟΥ

[…] υπεβλήθη […] εκτενές υπόμνημα αναφερόμενον εις την αποξήρανσιντων μεγαλύτερων ελών της Αρκαδίας, Κανδύλας και Κακουρίου.
[…] μετέβησαν εις Κανδύλαν όπου εις επιτόπιον εξέτασιν εμελετήθη ο τρόπος αποστραγγίσεως των γύρω εκεί εκτάσεων κατακλειζομένων, ως γνωστόν, υπό των λιμναζόντων υδάτων.
Επίσης κατά τον ίδιον τρόπον εμελετήθη η αποξήρανσις του έλους Κακουρίου (Μαντινείας). […] θα αρχίση περί το τέλος τρέχοντος μηνός παρ’ ειδικού μηχανικού της Αγροτικής Τραπέζης ερχομένου επί τούτω μετά ειδικού συνεργείου, η χωροστάθμισις του έλους Κανδύλας, και γενική τελική μελέτη του όλου έργου, ως και η εκκαθάρισις και διεύρυνσις των υπαρχόντων καταβοθρών. Πρός τον σκοπόν τούτον θέλουσι διατεθή αμέσως δρχ. 100.000.
Επίσης ενετάλη ο μηχανικός υδρολόγος […] να κάμη την μελέτην διά τα έλη Μαντινείας, καθόσον τοιαύτη μέχρι σήμερον δεν έχει γίνει, ώστε συντόμως να αρχίση και εκεί εργασία διά την τελική αποξήρανσίν του υπολογίζεται εις 3 1/2-4 εκατ. δρχ.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 252 13/6/1937