Οικισμος

Αρτεμίσιον

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Κακούρι
ΦΕΚ 124/1960

Υψόμετρο

672 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Αρτεμισίου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Αρτεμισίου (10/08/1960 - 31/12/1998)
Κοινότητα Κακουρίου (24/03/1914 - 09/08/1960)
Δήμος Μαντινείας (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Κακουρίου (28/12/1836 - 07/03/1841)
Δήμος Ορχομενού (12/05/1835 - 27/12/1836)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1583 Kakuri 69 Balta, Population, 178-180
1700 Cacuri 33 122 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Kakuri 46 Balta, Population, 183-185
1828 Κακούρι 86 207 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Κακούρι 56 242 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Kakouri 71 311 Bory, Expedition, 92-93
1844 Κακούρι 422 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Κακούρι 88 476 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Το Κακούρι βρίσκεται απέναντι [από τους Σιμιάδες] στους πρόποδες του βουνού Αρμενιά* ακριβώς πάνω από ένα ύψωμα, το οποίο εκτείνεται εντός του μαντινειακού πεδίου.

*πρόκειται για τμήμα του Λύρκειου όρους

William Martin Leake, Travels in the Morea, v.2, London, John Murray, 1830, σ. 279.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Εκ μέρους του Υπουργού των Εσωτερικών απεστάλη έγγραφον προς την ενταύθα Νομαρχίαν, δι’ ου εκφράζεται η ευαρέσκεια προς τας Κοινότητας Λεονταρίου,
Πικερνίου, Τριλόφων, Κακουρίου, Καστανοχωρίου, Καράτουλας, Σκοπής, Σουλαρίου, Σκορτσινού, Ραψοματίου, διότι επέβαλον 10ήμερον προσωπικήν εργασίαν διά την εκτέλεσιν διαφόρων κοινωτικών έργων.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 62, 25/6/1933

Η ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΩΝ ΚΑΝΔΥΛΑΣ & ΚΑΚΟΥΡΙΟΥ

[…] υπεβλήθη […] εκτενές υπόμνημα αναφερόμενον εις την αποξήρανσιν των μεγαλύτερων ελών της Αρκαδίας, Κανδύλας και Κακουρίου.
[…] μετέβησαν εις Κανδύλαν όπου εις επιτόπιον εξέτασιν εμελετήθη ο τρόπος αποστραγγίσεως των γύρω εκεί εκτάσεων κατακλειζομένων, ως γνωστόν, υπό των λιμναζόντων υδάτων.
Επίσης κατά τον ίδιον τρόπον εμελετήθη η αποξήρανσις του έλους Κακουρίου (Μαντινείας). […] θα αρχίση περί το τέλος τρέχοντος μηνός παρ’ ειδικού μηχανικού της Αγροτικής Τραπέζης ερχομένου επί τούτω μετά ειδικού συνεργείου, η χωροστάθμισις του έλους Κανδύλας, και γενική τελική μελέτη του όλου έργου, ως και η εκκαθάρισις και διεύρυνσις των υπαρχόντων καταβοθρών. Πρός τον σκοπόν τούτον θέλουσι διατεθή αμέσως δρχ. 100.000.
Επίσης ενετάλη ο μηχανικός υδρολόγος […] να κάμη την μελέτην διά τα έλη Μαντινείας, καθόσον τοιαύτη μέχρι σήμερον δεν έχει γίνει, ώστε συντόμως να αρχίση και εκεί εργασία διά την τελική αποξήρανσίν του υπολογίζεται εις 3 1/2 – 4 εκατ. δρχ.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 252. 13/6/1937