Η Τεγέα και η αγροτική της παραγωγή το 1933

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΕΓΕΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

Η Τεγέα δεν είναι μακράν της Τριπόλεως κι όμως οι του κέντρου κάτοικοι αγνοούν την μεγάλην της συμμετοχή στην πρόοδο και ανάπτυξι της Αρκαδίας και ιδίως της Τριπόλεως, ήτις προμηθεύεται αρκετά προϊόντα εκ της αγροτικής Τεγεατικής περιφερείας. Εις την αγοράν ακόμη των Αθηνών πολλαί ποσότητες πατάτας ευρίσκονται και η κατανάλωσις τούτων παίζει σπουδαίον ρόλον εις το εμπόριον των Αθηνών και μάλιστα ενταύθα δημιουργεί ολονέν και νέους μεταπράτας ή αντιπροσώπους των διαφόρων εμπόρων των Αθηνών. Είναι η μόνη περιφέρεια που παράγει αρκετή ποσότητα πατάτας και ακολούθως δημητριακούς καρπούς. Όσπρια, κουκιά και πατάτα είναι τα κύρια προϊόντα της Τεγέας και κυρίως αυτά έχουν προσηλώσει την προσοχήν των Τεγεατών, οίτινες με αρκετό αίσθημα έχουν επιδοθή εις την καλλιέργειαν τούτων. Δεν αρκεί όμως η καλή θέλησις των χωρικών μας ούτε η ιδανική προσπάθεια των διαφόρων φιλεργατών. Διότι αι φιλολογικαί παραινέσεις είναι ξύδι αντί βάλσαμο εις τους γεωργούς και μάλιστα μαρασμός που θανάσιμα ρίπτει εις την καταστροφήν τους παραγωγούς. Δια να σχηματίση κανείς μία εικόνα των τεγεατικών ζητημάτων ας παρακολουθήση την διαδρομήν που εκάμαμεν μέχρι Τεγέας.

Το αυτοκίνητο φθάνει στο πρώτο χωριουδάκι. Εκεί ένας χωρικός εργάζεται στον κήπον του και τον ερωτώμεν σχετικώς με την καλλιέργειαν της πατάτας: Μας είπε ότι τα τελευταία χρόνια ειργάζοντο μόνον δια τα συμφέροντα των εμπόρων που πωλούν στους χωρικούς τα λιπάσματα. Μένουν πάντοτε και χρεωμένοι εις τους πιστωτάς εμπόρους. Οι αυτοί έμποροι αγοράζουν και την ποσότητα της πατάτας. Γι’ αυτό ακριβώς πιστώνουν τους χωρικούς. Όταν έρθη η συγκομιδή των διαφόρων καρπών ο έμπορος σπεύδει να πάρη το πράγμα. Οι χωρικοί το παρέχουν ευκόλως διότι είναι υποχρεωμένοι εις αυτούς. Ο ανοικτός λογαριασμός εξακολουθεί να μένη από το ένα έτος εις το άλλο και πολλάκις διαρκεί δύο και τρία χρόνια. Ο παραγωγός εξακολουθεί να λαμβάνη τη πιστώσει λιπάσματα και ο έμπορος ολονέν αγοράζει τα προϊόντα των χωρικών χωρίς αμέσως να παρέχη την αμοιβήν, αλλά με την παρέλευσιν ολοκλήρων μηνών εν τω μεταξύ ο χωρικός ταλαιπωρείται και δυστυχεί. Κι όμως δεν απογοητεύεται.

Αρκετά νέα πηγάδια και στέρνες ήνοιξαν και αρκετές παραγγελίες έγιναν μαγκανείων και υδραντλιών εις τα εργοστάσια του Πειραιώς. Ως παρετηρήσαμεν κατόπιν της συνομιλίας μας μετά του χωρικού τα οικονομικά των Τεγεατών δεν ευρίσκονται εις σταθεράν κατάστασιν αλλά αποτελούν μία χαώδη κατεύθυνσιν άγνωστον που, διότι εις το μέσον υπάρχει η εκμετάλλευσις του κεφαλαίου. Το κράτος συγχρόνως αδιαφορεί και ακολούθως οι κάτοικοι απελπισμένοι παίρνουν την κατιούσαν εις τον όλεθρον.

Δύο τινά θα ηδύναντο να εξυψώσουν τους κατοίκους της Τεγέας. Εάν η Κυβέρνησις ήθελεν ασχοληθή ιδιαιτέρως με τας πλουτοπαραγωγικάς πηγάς της Ελλάδος, κατά συνέπειαν θα επιτευχθή και η ανόρθωσις των χωρικών και μάλιστα της Τεγέας, οίτινες εργάζονται μετά μεγάλου ζήλου και αυτοπεποιθήσεως. Δευτέρα οδός ήτις θα φέρη στο επίπεδο της προόδου τους Τεγεάτας είναι η ίδρυσις αγροτικής συνομοσπονδίας εκ των καλλιτέρων οικοκυρέων τεγεατών. Με σκοπό την κατανάλωσιν της συγκομιδής των και τα μέσα παροχής προς καλλιέργειαν των αγρών. Θα ήτο προτιμωτέρα η δευτέρα οδός διότι θα έδιδον οι κάτοικοι αυτής περισσοτέραν προσοχήν εις τα συμφέροντα της Τεγέας και θα ασχολούνται όπως αυτοί ήθελον δια την επίτευξιν της προόδου ταυτοχρόνως θα έφευγον από τα χέρια της αγροτικής τραπέζης και κυρίως από την οικτράν κατάστασιν των καταναλωτών εμπόρων διότι η συνομοσπονδία θα ημπορεί μόνη της να εξοδεύη τας ποσότητας εις τας διαφόρους αγοράς. Η συνομοσπονδία είναι ικανή να βάλη ποδάρι στην Αθηναϊκήν αγοράν και δι’ ιδίων προσώπων να επιδιώκουν την ολονέν κατάκτησιν των αγορών.

Διερχόμεθα της κωμοπόλεως των Αχουριών εδώ υπάρχει κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία εις το ζήτημα της βιομηχανίας. Δύο εργοστάσια μεγάλης αξίας λειτουργούν ενταύθα. Το εργοστάσιον αυτό μοναδικό εις το είδος του εν Ελλάδι διότι τα μηχανήματα αυτού είναι της τελευταίας παραγωγής και νέων τεχνικών συστημάτων. Έχει κατακτήσει τας διαφόρους αγοράς Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πατρών ειδική αποστολή αντιπροσώπων απέστειλε τον προηγούμενο χρόνο δια να λανσάρουν τα προϊόντα του ειρημένου εργοστασίου. Επίσης μεγάλη ωφέλεια προκύπτει εκ του αλευρομύλου του κ. Ιωάννου Χονή όστις επεδίωξε να φέρη τα τελευταία μηχανήματα ίνα παρασκευάζει δι’ αυτών όλα τα είδη των αλεύρων.

Αυτή είναι η πραγματική κατάστασις των Τεγεατών που πρέπει να προσέξη ιδιαιτέρως η διοίκησις του νομού.

Εφημερίς Νεολόγος της Τριπόλεως, αρ. 5, 15/1/1933.