Οικισμος

Τσελεπάκος

Υψόμετρο

830 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Τσελεπάκου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Τσελεπάκου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Τσελεπάκου (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Φαλάνθου (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Μαινάλου (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Celepa e Licuressi 30 116 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1815 Zelepani 72 Pouqueville, Voyage, t. 5, 487
1828-1830 Τσελεμπάκου - - Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Tsélébakou 6 26 Bory, Expedition, 92-93
1844 Τσελεπάκου 93 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Τσελεπάκου 21 110 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΜΕΛΕΤΑΙ – ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εκ μέρους της ενταύθα Μηχανικής υπηρεσίας Κοινοτήτων συνετάχθησαν αι κάτωθι μελέται διά την κατασκευήν διαφόρων έργων: 1) Σύνταξις μελέτης διά την κατασκευήν γέφυρας της οδού Δαβιάς-Τσελεπάκου.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 63, 2/7/1933

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΤΣΕΛΕΠΑΚΟΥ – ΔΑΒΙΑΣ

Η από τινός χαραχθείσα επαρχιακή οδός Δαβιάς – Τσελεπάκου υπό της Μηχανικής υπηρεσίας κοινοτήτων ευρίσκεται ήδη εν τω περατούσθαι.
Οι κάτοικοι της Κοινότητος Τσελεπάκου επέδειξαν εξαιρετικήν προθυμίαν εις την κατασκευήν ταύτης διά προσωπικής των εργασίας.
Ήδη δεν απομένει άλλο τι προς αποπεράτωσιν ταύτης παρά η γέφυρα επί του Ελισσώνος ποταμού, ίνα η συγκοινωνία καταστή ευχερής και κατά τον χειμώνα καθ’ όσον κατά το θέρος οπωσδήποτε διεξάγεται ευκόλως.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 65, 9/7/1933