Οικισμος

Στενόν

Υψόμετρο

674 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Στενού (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Στενού (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Στενού (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Κορυθίου (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1583 Istenos 218 Balta, Population, 178-180
1700 Stenò Mucli 34 167 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Istenos 77 Balta, Population, 183-185
1828-1830 Στενόν 60 260 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Sténo 58 254 Bory, Expedition, 72
1844 Στενόν 467 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Στενόν 93 477 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Δεν διστάζομεν να ομολογήσωμεν ότι δεν εξαρκεί δαπάνη ελάσσων των 100 χιλιάδων δραχ. ήτοι δύω ετών τουλάχιστον δραστήριος ενέργεια υπο εμπείρου μηχανικού ειδικώς καταγινομένου και σταθμεύοντος ουχί εις Ναύπλιον,
αλλά και εις Τρίπολιν, και εις Στενόν και εις Αχλαδόκαμπον και αλλαχού κατα τας ανάγκας, διότι ολόκληρος μεν η επι της πεδιάδος Τριπόλεως οδός απαιτεί
λιθόστρώσεις εκτεταμένας τεμάχια της παλαιάς οδού περί τα χωρία Στενόν και Αχλαδόκαμπου λόγω οικονομίας ως φαίνεται διατηρηθέντα απαιτείται να χαραχθώσι εκ νέου […]

Εφημερίδα Βελτίωσις, φ. 11, 31/1/1852

Λέγεται ότι αφικνούνται ενταύθα μηχανικοί όπως μελετήσωσι τα περί αποξηράνσεως της λίμνης Τάκας και εξασφαλίσεως του Μαντινειακού πεδίου εκ των επισυμβαινουσών συνήθως πλημμυρών.
Εάν εντεύθεν του Στενού και μετά την γενησομένην γέφυραν επί του Γαρεάτου, δι’ ης θα διέλθη η γραμμή του Σιδηροδρόμου, και ένθα τα ύδατα του Γαρεάτου υπερεκχειλίζοντα δεν ακολουθούσι την κοίτην του ποταμού,
αλλά χύνονται προς τον Μαντινειακόν πεδίον, υψώθή η σιδηροδρομική γραμμή και εξασφαλίσθη αυτή δια καταλλήλων προχωμάτων και ογκοδών λίθων η γραμμή αυτή έσεται ο αφαλέστερος προμαχών κατά της εκτροπής των υδάτων, αρκεί επί της αποστάσεως 1500 μέτρων τουλάχιστον απο της ειρημένης γέφυρας προς την Τρίπολιν να μη ανοιχθή ετέρα γέφυρα ή οχετός, διευκολύνων την δι’ αυτών διέλευσιν των υδάτων προς την Μαντίνειαν·
ως πληροφορούμεθα η ενταύθα Διεύθυνησις του Σιδηροδρόμου τοιούτων εξεπόνησε σχεδιάγραμμα, προσθείσα όμως μικρόν γεφυρίδιον εντεύθεν της μεγάλης γέφυρας. Σημειούμεν τ’ ανωτέρω προς καθοδήγησιν των αρμοδίων.

Εφημερίδα Αρκαδία, φ. 1021, 18/3/1889

[…] επερατώθη η μελέτη της υδρεύσεως των Κοινοτήτων Αγεωργητίκων και Στενού, αίτινες θα υδρευθούν εκ πηγών ευρισκομένων 6 χιλιομ.
μακράν διά τεχνικών υδραυλάκων και υδραυλικών κριών ικανής δυνάμεως δια να υψωθή το ύδωρ 240 μέτρα. Το όλον έργον υπολογίζεται εις 2.800.000 δρχ.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 108, 20/5/1934