Οικισμος

Παρθένιον

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Βερτζοβά
ΦΕΚ 179/1927

Υψόμετρο

675 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Παρθενίου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Παρθενίου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Παρθενίου (30/08/1927 - 31/12/1998)
Κοινότητα Βερζοβἀς (24/03/1914 - 29/08/1927)
Δήμος Κορυθίου (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Γαρέας (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Persova e Saracari 39 188 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Berçova 76 Balta, Population, 183-185
1828 Μπερτζοβά 107 358 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Περτσοβά 133 576 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Berzova 121 678 Bory, Expedition, 92-93
1844 Βερτσοβά 1085 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Βερτζοβά 232 1136 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Δι’ εξόδων του δημοσίου επεσκευάσθησαν πέρσυ οι τοίχοι μιας καταβόθρας της Βερζοβάς εις ην εισέρχονται τα υδάτα του Γαρεάτου, τα καταπλημμυρούντα εν των μάλλον προσοδοφόρων πεδίων της Ελλάδος,
επειδή όμως η επισκευή αύτη ήτο κακώς πεποιημένη, η πολυομβρία κατέστρεψεν αυτήν ολοτελώς και ούτω μέγα μέρος του στομίου της καταβόθρας εκαλύφθη και τα ύδατα μη έχοντα πλέον αρκετήν διέξοδον επλημμύρησαν και κατακάλυψαν 3.000 περίπου στρέμματα στρέμματα γης […]
Το πεδίον της Βερτσοβάς παράγει πολύν πλούτον εις το Δημόσιον, οι δε κάτοικοι αυτής ομολογουμένως εισίν οι εργατικότεροι των γεωργών μας […]

Εφημερίδα Η Φωνή των Επαρχιών, φ. 4, 12/3/1860

Το Παρθένιον έχει πέντε εξωκκλήσια και μια εκκλησία, τον Αγιώργη. Η εκκλησία, βυζαντινού ρυθμού, είναι από τις μεγαλύτερες του Μορηά και κτισμένη σε ένα λοφίσκο εκατό μέτρα μακρυά από την κωμόπολι.
Ο όγκος της είναι επιβλητικός, τα λευκά δε και ωραία μάρμαρα την καθιστούν μεγαλοπρεπέστατην. Έχει πολλές ελλείψεις˙ πρέπει να στρωθή με μωσαϊκό το δάπεδο του γυναικωνίτου, να γίνουν τα κωδωνοστάσια, ο άμβων, ο δεσποτικός θρόνος, αγιογραφίαι και διακοσμήσεις.
Όλοι όσοι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συνετέλεσαν να συμπληρωθούν οι σπουδαιότεραι από τας ελλείψεις της, είναι άξιοι παντός επαίνου˙ ιδιαιτέρως αξίζει ένα μεγάλο εύγε στα ξενητεμένα και φιλοπρόοδα παιδιά του Παρθενίου.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 124, 9/9/1934

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατόπιν αιτήσεων των κάτωθι κοινοτήτων προς την Νομαρχίαν, παρεκλήθη ο μηχανικός κοινοτήτων ίνα μεταβή εκεί δια την επιστασίαν ή μελέτην διαφόρων κοινοτικών έργων εις τα κάτωθι κοινότητας:
[…]
3) Εις Παρθένιον διά την σύνταξιν προμελέτης υδρεύσεως της Κοινότητος εκ της πηγής «Καμάρι» και την υπόδειξιν εργασιών προς συγκέντρωσιν της πηγής ταύτης.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 168, 28/7/1935