Οικισμος

Πάπαρης

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Πάπαρι

Υψόμετρο

678 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Πάπαρη (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Πάπαρη (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Πάπαρη (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Βαλτετσίου (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Ορεστασίου (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1828-1830 Πάπαρι 33 172 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Papari 33 172 Bory, Expedition, 92-93
1844 Πάππαρι 285 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Πάπαρι 56 298 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΥΣ ΠΑΠΑΡΙ

Συνεστήθη υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, από πέρυσιν ο Αναγκαστικός Συναιτερισμός διά την εκτέλεσιν της αποξηράνσεως του έλους Πάπαρι.
Ήδη επερατώθησαν αι σχετικαί μελέται, η δε Αγροτική Τράπεζα εδέχθη να χορηγήση το σχετικόν δάνειον εκ 2 εκατομμυρίων δραχμών.
Εντός ολίγου αρχίζουν αι σχετικαί εργασίαι της αποξηράνσεως του έλους, οι οποίοι σύγκεινται 1) εις την ανώρυξιν της από αμνημονεύτων χρόνων προσκεχωμένης κοίτης του χειμμάρου,
2) εις διαφόρους αποχετευτικάς και αποστραγγιστικάς τάφρους και 3) εις διευθέτησιν των ορεινών μικροχειμμάρων της περιοχής, ίνα μη ούτοι προσχώσουν τα εκτελεσθησόμενα έργα.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 106, 6/5/1934