Οικισμος

Μανθυρέα

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Καπαρέλι
ΦΕΚ 179/1927

Υψόμετρο

763 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Μανθυρέας (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Μανθυρέας (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Μανθυρέας (30/08/1927 - 31/12/1998)
Κοινότητα Καπαρελίου (24/03/1914 - 29/08/1927)
Δήμος Τεγέας (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Μανθυρέας (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1583 Kapareli 17 Balta, Population, 178-180
1700 Caparegli 8 47 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Karapil 22 Balta, Population, 183-185
1828 Kαπαρέλι 42 86 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Καπαρέλι 35 152 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Kaparéli et Garouni 41 193 Bory, Expedition, 92-93
1844 Καπαρέλι 307 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Καπαρέλι 65 365 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΜΑΝΘΥΡΕΑΣ

Οι εν Αμερική φιλοπρόοδοι εκ Μανθυρέας ομογενείς απέστειλαν προ καιρού προϊόν εράνου μεταξύ των, εξ 700 όλων χιλιάδων δρχ. ίνα διά του ποσού τούτου εξασφαλισθή η ύδρευσις της γενέτειράς των.
Η επιτροπή διαχειρίσεως της εισφοράς αυτής εκ Μανθυρεατών, τάχιστα απετάνθη εις την Μηχανικήν Υπηρεσίαν Κοινοτήτων του Νομού, παρ’ η κατηρτίσθη η σχετική μελέτη υδρεύσεως, ήτις μέλλει συντόμως να τεθή υπό εκτέλεσιν.
Το ύδωρ θα μεταφερθή εκ της πηγής «Μπάρτζι» εξ αποστάσεως 2 ½ χιλιόμ. εντός ειδικώς κατασκευασθησομένης δεξαμενής, εξ η θα γίνεται η διανομή δι’ εξ κοινοτικών κρηνών εις διάφορα σημεία της Κοινότητος.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 284, 6/3/1938