Οικισμος

Λουκάς

Υψόμετρο

658 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Λουκά (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Λουκά (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Λουκά (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Μαντινείας (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Luca 22 99 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Luka 45 Balta, Population, 183-185
1828 Λουκά 64 172 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Λουκά 64 277 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Louka 59 277 Bory, Expedition, 92-93
1844 Λουκά 410 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Λουκά 85 496 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Οι ημέτεροι επλησίασαν τις Τριπολιτζάν και ετοποθετήθησαν τόσον, ώστε ηκούοντο συνομιλούντα αμφότερα μέρη. […]
Περί τας αρχάς του Αυγούστου έκαμαν εκστρατείαν οι τύραννοι εις τι χωρίον της Τριπολιτζάς Λουκά ωνομαζόμενον, μια ήμισυ ώρα απέχον, επειδή επληροφορήθησαν πως εκεί ευρίσκεται σίτος πολύς, τύρος, βούτυρον και άλλα αναγκαία των ημετέρων.
Προ τινών ημερών οι εδικοί μας από τον Μήτικαν έως το άλλο όρος έκαμαν μιαν γράναν (ήτοι χάνδακα). Οι Τούρκοι, εκστρατεύσαντες, ως άνωθεν, προ της αυγής μιαν ήμισυ ώραν διέβησαν την γράναν και απήλθον εις Λουκάν.

Ιωσήφ Ανδρούσης, «Απομνημονεύματα περί εν Τριπόλει εγκαθείρξεως αυτού και άλλων αρχιερέων και προυχόντων της Πελοποννήσου εν έτει 1821», σ. 105.

Δημοσιεύεται στο: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Ιωσήφ Ανδρούσης “Απομνημονεύματα περί εν Τριπόλει εγκαθείρξεως αυτού και άλλων αρχιερέων και προυχόντων της Πελοποννήσου εν έτει 1821”, Εκ των καταλοίπων Ν.Α. Βέη», Μεσσηνιακά Χρονικά, Τόμος Δεύτερος (2000-2002), σ. 92-108.