Οικισμος

Κάψας

Υψόμετρο

694 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Κάψα (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Κάψα (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Κάψα (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Μαντινείας (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Κακουρίου (28/12/1836 - 07/03/1841)
Δήμος Ορχομενού (12/05/1835 - 27/12/1836)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1583 Kapsa 42 Balta, Population, 178-180
1700 Capsa 30 126 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Kapsa 57 Balta, Population, 183-185
1805-1806 Kapsa 40 Leake, Travels in the Morea, v. 2 , 279
1828 Κάψια 55 141 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Κάψια 51 221 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Kapsa 54 248 Bory, Expedition, 92-93
1844 Κάψια 388 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Κάψια 68 405 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Πρόκειται για ένα χωριό με 40 οικογένειες […] Το βουνό που φαίνεται πίσω από του Κάψια πρέπει να είναι η Οστρακίνα.*

*πρόκειται για το όνομα της υψηλότερης κορυφής του Μαινάλου

William Martin Leake, Travels in the Morea, v.2, London, John Murray, 1830, σ. 279-281.

ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ ΚΑΨΙΑ

Είμεθα τις την ευχάριστον θέσιν να αναγγείλωμεν πρώτοι την ανακάλυψιν σπανίου όσον και ωραίου φυσικού φαινομένου.
Πρόκειται περί αγνώστου μέχρι σήμερον υπογείου ποταμίου ρέοντος είς 40 μέτρα κάτω της επιφανείας του εδάφους […]
Εις το υπόγειον τούτο ρεύμα τροφοδοτούμενον από τα ύδατα της λίμνης* δύναται κανείς να φθάση κατερχόμενος εντός του σπηλαίου Παλαιοχώρι της περιφέρειας Κάψια. […]
Η διά πρώτη ήδη φοράν διαπίστωσις της υπάρξεως του μεγάλου τούτου υπογείου ρεύματος εκτός της από σπηλαιολογικής και τουριστικής απόψεως σημασίας, πρόκειται να έχει κεφαλαιώδη σημασία διά την αποξήρανσιν της λίμνης.
Διά δαπάνης ολίγων εκατοντάδων χιλιάδων δραχμών δύναται να γίνη διεύρυνσις, της βραχώδους καταχθονίας κοίτης του ρεύματος όπου η διατομή αυτής είναι ανεπαρκής, και επομένως να επιτυγχάνεται η ταχυτέρα απομάκρυνσις των υδάτων.

*εννοείται η λίμνη της Μαντινείας

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ.269. 10/4/1938