Οικισμος

Χρυσοβίτσιον

Υψόμετρο

1.096 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Χρυσοβιτσίου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοβιτσίου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Χρυσοβιτσίου (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Φαλάνθου (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Zovisti 48 240 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1828-1830 Χρυσοβίτσι 99 429 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Khrysovitsi 93 284 Bory, Expedition, 92-93
1844 Χρυσοβίτσι 722 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Χρυσοβίτσι επί όρους έχοντος ύψος 1109 γαλλομέτρ. 148 911 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Νέα Ανακάλυψις γαιανθράκων.

Το 1853 ανεκαλύψαμεν παρά των χωριώ Χρυσοβίτζι γαιάνθρακας και υπόδειγμα τούτων καθυπεβάλαμεν τότε διά της ενταύθα Νομαρχίας προς το υπουργείον, οπερ σύστησαν επιτροπήν προς εξέτασιν, εκοινοποίησαν ημίν την ακόλουθον έκθεσιν.
«Οι […] ανακαλυφθέντες γαιάνθρακες είς οδόν Στεμνίτσης, δείγμα παρά του οποίου εστάλη […] προς εξέτασιν, εισίν γαιάνθρακες καλής ποιότητος  και  χρησιμότατοι ως καύσιμος ύλη· ως εκ τούτου αναγκαία επιτόπιος τις έρευνα αυτών, καθόσον ως εκ της εκτάσεως του σχηματισμού αυτών, και της μεγάλης ποσότητος των γαιανθράκων, δύναται ν’ αποκατασταθώσιν ημέραν τινά πολύ χρήσιμοι» […].
προς την Νομαρχίαν αναφέρομεν περί της ανάγκης της εισαγωγής τούτων εις τα ενταύθα μεταλλουργικάς τέχνας, ένθα καθ’ εκάστην δάση καταστρέφονται προ ανθρακοποιίαν˙
αλλά σχεδόν ουδέποτε εδόθη η προσήκουσα πρόνοια, είτε διότι η εν Χρυσοβιτζίου άγουσα οδός δεν είναι αμαξοβατή και λιαν δαπανηρά έσεται η κατασκευή ταύτης, είτε διότι οι μετά ταύτα κατά καιρόν Νομάρχες δεν είχον καιρον να προσέξωσιν την τοιαύτην υπόθεσιν.
Ήδη όμως ανεκαλύψαμεν νέαν πηγήν τοιούτων γαιανθράκων πλησίον της κατασκευαζομένης αμαξοβατής οδού εκ Τριπόλεως εις Μεγαλόπολιν, περίπου δύο ώρας μακράν της Τριπόλεως παρά τους πρόποδας του όρους Βορρά της Ασέας.
Η μεταφορά των ανθράκων τούτων είναι λίαν εύκολος δι’ αμαξών, και δεν υπολείπεται ήδη παρά η ανόρυξις κατά βάθος· διότι νυν επί της επιφανείας της γης φαίνονται στρώματα εις διάφορα μέρη μεταξύ σχιστών λίθων, έχοντας πάχος δύο μέχρι τεσσάρων δακτύλων.

Εφημερίδα Βελτίωσις, φ. 438, 1/6/1861