Άπαν το Τεγεατικόν πεδίον είναι άριστα καλλιεργημένον, υπό των φιλοπονωτάτων Τεγεατών, οίτινες, στερουμένοι πηγαίου ύδατος, ποτίζουσιν αυτό δια φρεατίου, αντλουμένου το πλείστον διά μηχανημάτων ιπποκινήτων. Εν Τεγέα παράγονται άφθονα γεώμηλα, κύαμοι, φασίολοι, αραβόσιτος, σίτος˙ έτι δε και χασίς και άπαντα τα είδη των λαχανικών και λοιπών κηπευτικών προϊόντων, εν Τριπόλει το πλείστον καταναλισκομένων. Τα γεώμηλα και οι κύαμοι της Τεγέαςφθάνουσι μέχρις ημών˙ διαπέμπονται δε μεγάλαι τούτων ποσότητες, ιδίως γεωμήλων, εις τε τας Αθήνας και τας λοιπάς της Ελλάδος πόλεις.

 

Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1890), σ. 85.