Τα έλη της Αρκαδίας

ΔΙΑ ΤΑ ΕΛΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προς το Πολιτικόν Γραφείον Πρωθυπουργού, Υπουργείον Εσωτερικών, Υγιεινής και Εθνικής Οικονομίας απεστάλη έγγραφον του κ. Νομάρχου παρακαλούντες, όπως προσέξωσι την επισυναπτωμένην έκθεσιν του μηχανικού Κοινοτήτων, αναφερομένην δια τας λίμνας και έλη της Αρκαδίας, και εν τη αρμοδιότητι αυτών να ενεργήσωσι προς οριστικήν λύσιν του ζητήματος αυτού επ’ αγαθώ της υγείας και προόδου της Αρκαδίας. Αι περιοδικαί αύται λίμναι και τα μόνιμα έλη, αναφέρει ο κ. Νομάρχης, είναι επιζήμια δια τε την Εθνικήν οικονομίαν και την υγιεινήν κατάστασιν των κατοίκων, η επίδρασις δε αυτών διεπιστώθη εκ της επιτοπίου του κ. Νομάρχου εξετάσεως κατά τας περιοδείας του μετά του αρμοδίου μηχανικού.

Το ίδιον έγγραφον ο κ. Νομάρχης απηύθυνε και προς το υπουργείον Δημοσίων Έργων, παρακαλών όπως ληφθώσι τα προσήκοντα μέτρα δια την ταχυτάτην λύσιν του ζητήματος.

Ο ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΩΝ

Παρατίθεται προσέτι και ό πίναξ των περιοδικών λιμνών εν Αρκαδία, αίτινες είναι αί εξής:

 

1) Κανδύλας έκτασις 15.000 στρεμ.
2) Κακουρίου έκτασις 10.000 στρεμ.
3) Τάκας έκτασις 7.500 στρεμ.
4) Πικερνίου » 500 »
5) Νεστάνης » 3.000 »
6) Λουκά » 1.000 »
7) Πάπαρι » 2.000 »
8) Παρθενίου » 2.000 »

 

Μόνιμα έλη εν Αρκαδία εισίν:

1) Μουστού Άστρους έκτασις 3.000 στρεμ.
2) Παληυχάνου Άστρους έκτασις 3.000 στρεμ.
3) Διάφορα άλλα μικρότερα συνολικής εκτάσεως 3.000 στρεμ.

Εις την έκθεσιν του ταύτην ο μηχανικός κοινοτήτων υποδεικνύει την ανάγκην των αποξηραντικών έργων ή την βελτίωσιν της κρατούσης καταστάσεως κατά την οποίαν τεράστιον τμήμα καλλιεργητικής γης εν Αρκαδία παραμένει θαμμένον υπό τα ύδατα λιμνών ή υπό τα τενάγη και τέλματα.

Εφημερίς Αρκαδικός Τύπος, αρ. 229, 25/10/1936.