Τα έλη της Αρκαδίας

Τα έλη της Αρκαδίας

ΔΙΑ ΤΑ ΕΛΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προς το Πολιτικόν Γραφείον Πρωθυπουργού, Υπουργείον Εσωτερικών, Υγιεινής και Εθνικής Οικονομίας απεστάλη έγγραφον του κ. Νομάρχου παρακαλούντες, όπως προσέξωσι την επισυναπτωμένην έκθεσιν του μηχανικού...
Όρος Μαίναλο. Μια περιγραφή το 1934

Όρος Μαίναλο. Μια περιγραφή το 1934

ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΒΟΥΝΑ ΜΑΙΝΑΛΟΣ Του Καθηγητού κ. Ι. ΣΑΡΡΗ, Γεν. Εφόρου του ΕΟΣ Εάν η Αρκαδία λέγεται ακρόπολις της Πελοποννήσου το όρος αυτής Μαίναλος ή Μαινάλιον πρέπει να ονομασθή η ακρόπολις της ακροπόλεως, διότι υψούται εις το μέσον της Πελοποννησιακής ούτης ωραίας χώρας....
Η Τεγέα και η αγροτική της παραγωγή το 1933

Η Τεγέα και η αγροτική της παραγωγή το 1933

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΕΓΕΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ Η Τεγέα δεν είναι μακράν της Τριπόλεως κι όμως οι του κέντρου κάτοικοι αγνοούν την μεγάλην της συμμετοχή στην πρόοδο και ανάπτυξι της Αρκαδίας και ιδίως της Τριπόλεως, ήτις προμηθεύεται αρκετά...
Η μετανάστευση στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα

Η μετανάστευση στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα

Τ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Τις ήλπιζεν ότι η αχρηματία η μαστίσασα τους σταφιδοκτήμονας ήθελεν επιδράσει σχεδόν ολεθρίως και επί της ημετέρας επαρχίας! Και όμως από τούδε αισθανόμεθα τα θλιβερά της αζητησίας του προϊόντος τούτου αποτελέσματα· ως γράφουσιν...
Οι λίμνες της Μαντινείας το 1858

Οι λίμνες της Μαντινείας το 1858

Περί των εν Μαντινεία Λιμνών Η διαίρεσις της επαρχίας Μαντινείας περιλαμβάνει ως εκ της φυσικής αυτής θέσεως διαφόρους πεδιάδας μάλλον ή ήττον εκτεταμένας και εκ διαφόρων ορέων περικυκλουμένας· η μεγαλειτέρα εν αυτή τη επαρχία πεδιάς είναι η μεταξύ των ορέων Παρθενίου...